Egzamin gimnazjalny

Opublikowano: niedziela, 16, październik 2016

GIMNAZJALIŚCI !!!!!!!!!!!
Czekający Was egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w gimnazjum i w szkole podstawowej. Egzamin ma formę pisemną.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. Pamiętajcie jednak, że od wyniku osiągniętego na egzaminie zależy w znacznej mierze to, do jakiej szkoły możecie być przyjęci. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu może być trudne, dlatego proponujemy Wam pomoc.

Specjalnie dla Was umieszczamy linki do stron internetowych zawierających informacje o egzaminie oraz testy dla gimnazjalistów: 

www.oke.poznan.pl

www.cke.edu.pl

www.egzamin-gimnazjalny.pl

www.math.edu.pl

www.zadania.info

www.testygimnazjalne.com

ZAPAMIĘTAJ

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

 W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.
 Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów.

Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

- język polski

- historia i wiedza o społeczeństwie

- matematyka

- przedmioty przyrodnicze

- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

- język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.
 

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu.
Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punktów spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.

Wynik centylowy
to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.


Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

   Laureaci konkursów przedmiotowych:

* języka polskiego,
* konkurs matematyczny,
* konkurs fizyczny z elementami astronomii,
* konkurs chemiczny,
* konkurs biologiczny,
* konkurs historyczny,
* konkurs geograficzny,
* Laureaci  Olimpiady Informatycznej
* Laureaci Olimpiady Matematycznej

* Laureaci Olimpiady Języka Angielskiego

 są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku.

 TERMINY EGZAMINU

część humanistyczna- 18 kwietnia 2018 (środa)

część matematyczno- przyrodnicza- 19 kwietnia 2018(czwartek)

część z języka obcego- 20 kwietnia 2018 (piątek)

Odsłony: 892